Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden worden de gebruiksvoorwaarden uiteengezet die op je van toepassing zijn wanneer je opmerkingen, foto’s, video’s, verhalen of andere inhoud (gezamenlijk de “Inhoud” genoemd) naar de website stuurt.  Door op “Ik accepteer” te klikken, word je geacht de onderstaande voorwaarden en bepalingen te hebben gelezen en onvoorwaardelijk te hebben aanvaard.

1. Het recht om een bijdrage te leveren:

1.1 Om deel te nemen en bij te dragen aan de site van stoppen met roken, moet je een geregistreerde gebruiker van de website zijn en in Nederland wonen.

2. Indiening en beoordeling van de inhoud:

2.1 Stoppen met roken behoudt zich het recht voor om alle inhoud die is ingediend te bekijken, te weigeren of te publiceren. Alle inhoud die deze website naar eigen goeddunken, aanstootgevend of ongeschikt acht, wordt verwijderen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot is, inhoud die:

(a) lasterlijk of obsceen is;

(b) een specifieke groep mensen bedreigt of haatdragend is ten opzichte van een specifieke groep mensen;

(c) onwettig is;

(d) reclame maakt voor particuliere belangen;

(e) zich voordoet als een persoon of organisatie of beweert ten onrechte een persoon of organisatie te vertegenwoordigen; of

(f) inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van een persoon of op andere wijze de rechten van een persoon schendt.

2.2 Stoppen met roken behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te allen tijde Content die mogelijk of daadwerkelijk inbreuk maakt op het auteursrecht, handelsmerk, recht op privacy, publiciteit of ander intellectueel eigendom of ander recht van derden te verwijderen.

2.3 Als je je zorgen maakt over ongepaste inhoud kan je een e-mail sturen aan ons op info@stoppenmetroken.site onder vermelding van de datum en auteur van de betreffende Inhoud.

3. Eigendom en licentie:

3.1 Je behoudt de eigendom van alle Content die je aan stoppenmetroken.site (“Je Content”) levert. Je verklaart en garandeert dat het:

(a) Je Inhoud is

(i) Je oorspronkelijke werk is, of

(ii) aan jou is verstrekt of door je is verkregen aan de rechtmatige eigenaar met alle noodzakelijke toestemmingen;

(b) Je Content maakt geen inbreuk op de auteursrechten, handelsmerken, privacyrechten, publiciteit of andere intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een persoon of entiteit.

3.2 Door je inhoud in te dienen bij stoppenmetroken.site en met het oog op de mogelijkheid om deel te nemen aan onze diensten en andere waardevolle overwegingen (waarvan je hierbij erkent dat je de ontvangst en toereikendheid erkent), verleen je aan ons een niet-exclusieve, eeuwigdurende, royalty-vrije, wereldwijde licentie om je inhoud te gebruiken, te reproduceren, te publiceren, te communiceren aan het publiek door middel van telecommunicatie, aan te passen, te tonen en te distribueren in eender welk formaat voor eender welk ander doel dat verbonden is aan onze website.

3.3 Je gaat ermee akkoord dat wij onafhankelijke aannemers en dienstverleners kunnen inschakelen om ons te helpen om de rechten die je verleent aan ons uit te oefenen onder deze gebruiksvoorwaarden.

3.4 Je gaat ermee akkoord dat wij kunnen herformatteren, herschikken of anderszins je inhoud wijzigen, en je begrijpt en erkent dat wij geen verplichting hebben om je te erkennen met naam of pseudoniem als de auteur van je inhoud of om ervoor te zorgen dat je anoniem blijft.

3.5 Met uitzondering van je inhoud voorgelegd aan ons door andere medewerkers, is alle intellectuele eigendom, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, officiële merken of handelsmerken, eigendom van stoppenmetroken.site. Het kopiëren of ongeoorloofd gebruik van dergelijke intellectuele eigendom zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons is verboden.

3.6 Het gebruik van enig materiaal naar of links naar websites van derden moet in overeenstemming zijn met deze gebruiksvoorwaarden. Wij hebben geen controle over dergelijke websites van derden en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Het opnemen van hyperlinks naar dergelijke websites van derden impliceert geen enkele goedkeuring van het materiaal op dergelijke websites of enige associatie met deze derden.

4. Toegang tot informatie:

4.1 Indien op grond van de Vrijheid van informatie wet en het Privacybeleid een verzoek wordt gedaan om toegang te krijgen tot je persoonlijke gegevens, indien de betreffende informatie nog niet door je openbaar is gemaakt, wordt contact met je opgenomen om te bepalen of je al dan niet instemt met deze openbaarmaking. Als je ervoor kiest om geen toestemming te geven, zullen je persoonlijke gegevens niet openbaar worden gemaakt.

5. Het verzamelen van persoonlijke informatie:

5.1 Je persoonlijke informatie, waaronder naam, e-mailadres, telefoonnummer, fotografische afbeelding en meningen, worden gekarakteriseerd als “persoonlijke informatie” onder de Vrijheid van informatie wet of het Privacybeleid 26(c)&(e). Wij verzamelen deze informatie om je te ondersteunen bij het stoppen met roken of om iemand anders te helpen stoppen met roken of om het lidmaatschapsportaal te bekijken. We willen onderzoek doen naar het succes van de site en naar manieren om onze service te verbeteren. Daarom verzamelen wij persoonlijke informatie om je te ondersteunen en om onderzoek te doen. Je e-mailadres of telefoonnummer kan worden gebruikt om: (a) contact met je op te nemen voor verduidelijking van je commentaar(en); (b) contact met je op te nemen voor onderzoeksdoeleinden; en (c) je op de hoogte te stellen van wijzigingen in de service of nieuwe programma’s die worden aangeboden via onze website.

5.2 Voor het beheer van stoppenmetroken.site verzamelen we ook gegevens over je bezoek aan de website waarop wij zijn gevestigd, met inbegrip van je IP-adres, de datum en tijd van je bezoek en je aanvaarding van deze Algemene voorwaarden.

5.3 Als je vragen hebt over het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van je persoonlijke gegevens, kan je een e-mail sturen naar info@stoppenmetroken.site.

6. Toegang en openbaarmaking:

6.1 Door deze Algemene voorwaarden te aanvaarden, stem je in met het volgende:

(a) het verzamelen en gebruiken van je persoonlijke informatie voor de doeleinden zoals beschreven in artikel 5 hierboven;

(b) de openbaarmaking van je persoonlijke informatie aan de onafhankelijke aannemers of dienstverleners van stoppenmetroken.site, voor zover dergelijke onafhankelijke aannemers of dienstverleners toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om diensten, evaluatie en onderzoek in verband met de website uit te voeren; en

(c) voor deelname aan onze diensten, het openbaar maken van en toegang tot persoonlijke informatie die je in of buiten Nederland plaatst en openbaar hebt gemaakt.

7. Beperking van aansprakelijkheid en schadeloosstelling:

7.1 Je gaat ermee akkoord dat onder geen enkele omstandigheid stoppenmetroken.site of een van haar respectievelijke werknemers of agenten aansprakelijk zal zijn voor enige persoon of entiteit voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele, gevolg- of andere schade gebaseerd op:

(a) gebruik van enige inhoud onder deze gebruiksvoorwaarden;

(b) enig gebruik door je van onze diensten; of

(c) het niet naleven door van deze Algemene voorwaarden.

7.2 Je gaat ermee akkoord om deze website en al haar werknemers en agenten schadeloos te stellen, te verdedigen voor en tegen alle claims, eisen, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden, en uitgaven (met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke juridische kosten) die voortvloeien uit:

(a) Je gebruik van stoppenmetroken.site;

(b) Je schending van een bepaling van deze Algemene voorwaarden

(c) je schending van een recht van een derde partij, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, vorderingen of acties gebaseerd op inbreuk op of schending van intellectuele eigendomsrechten, smaad of laster of andere laster, het recht op privacy of het recht op publiciteit; en

(d) elke bewering dat een van Je Inhoud schade heeft veroorzaakt aan een derde partij.

8. Disclaimer:

8.1 Deze website en alle informatie die hij bevat worden verstrekt “in de huidige staat” zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. Alle impliciete garanties, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

9. Aanvullende voorwaarden:

9.1 Indien een voorwaarde of bepaling van deze Algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is, blijven alle andere voorwaarden en bepalingen van deze Algemene voorwaarden niettemin volledig van kracht.

9.2 Deze Algemene voowaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.